Katalog usług Biura Rachunkowo-Podatkowego CALCULUSI. Pełna księgowość (księgi rachunkowe wg ustawy o rachunkowości)

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji analitycznej i syntetycznej transakcji gospodarczych na kontach ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości (w tym możliwość cyklicznej transmisji danych).
 • Opracowanie i aktualizacja polityki rachunkowości.
 • Ewidencja i rozliczenia podatkowe (VAT, podatek dochodowy) transakcji krajowych i zagranicznych (transakcje wewnątrzunijne, eksport, import), deklaracje podatkowe.
 • Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych dla potrzeb zarządu oraz cyklicznych sprawozdań do GUS i NBP.
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy w pełnym zakresie zgodnym z ustawą o rachunkowości.
 • Inwentaryzacja (rozliczanie spisu z natury, inwentaryzacja droga potwierdzenia sald, inwentaryzacja w formie weryfikacji ksiąg i dokumentów)
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników (deklaracje PIT i ZUS pracowników).

II. Księgi podatkowe z ewidencjami pomocniczymi

 • Podatkowa księga przychodów i rozchodów (z ewidencją środków trwałych, wyposażenia i pozostałymi obowiązkowymi ewidencjami).
 • Ryczałt ewidencjonowany (z obowiązkowymi ewidencjami dodatkowymi).
 • Ewidencja i rozliczenia podatkowe (VAT, podatek dochodowy) transakcji krajowych i zagranicznych, deklaracje podatkowe.
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników (deklaracje PIT i ZUS pracowników).
 • Sprawozdawczość do urzędu statystycznego.

III. Doradztwo księgowe

 • Porady dla rozpoczynających działalność gospodarczą.
 • Pomoc w rozwiązaniu problemów księgowo-podatkowych.
 • Sprawdzenie poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych i wyprowadzenie zaległości księgowo- podatkowych.
 • Rozwiązywanie problemów z zakresu transakcji transgranicznych ( transakcje miedzy kontrahentem krajowym a kontrahentem z innego kraju unijnego lub kraju trzeciego (z poza UE).

IV. Sprawozdania, raporty i analizy niestandardowe

 • Analiza finansowa i pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego.
 • Niestandardowe sprawozdania i raporty na życzenie klienta.
 • Sprawozdania finansowe w języku angielskim.

V.  Pozostałe usługi niestandardowe i zaawansowane

 • Aktualizacja polityki rachunkowości w przypadku realizacji projektów finansowanych z dotacji unijnych.
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego przy zmianie formy organizacyjno-prawnej firmy.
 • Ustalenie polityki rachunkowości grupy kapitałowej i opracowanie zasad sporządzenia sprawozdawczości skonsolidowanej.
 • Pomoc w zakresie wprowadzenia controllingu w firmie.
 • Pomoc w sporządzeniu sprawozdania finansowego przy zagrożeniu kontynuacji działalności (likwidacja, upadłość).
Cennik
Cennik usług uzależniony jest od skali prowadzonej działalności gospodarczej klienta, ilości dokumentów księgowych oraz charakteru i skomplikowania zagadnień księgowo-podatkowych. Dlatego też wycena usługi oferowanej dla danego klienta ustalana jest po rozpoznaniu potrzeb klienta i specyfiki jego działalności gospodarczej w drodze indywidualnych negocjacji.Zapraszamy na rozmowę do naszego biura!